Güncel

Ödenmeyen vergi borcu nasıl silinir?

Spread the love

Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği Genel Başkanı Mehmet Kaynak, Teymurhukuk.com sitesinde kaleme aldığı makalede, vergi borcu olan mükelleflerin zamanaşımı haklarını kullanarak vergi borçlarını nasıl sildirebileceklerini yazdı. Kaynak,durumda olan ve vergi borçlarını yıllardır ödeyemeyen mükelleflere “zamanaşımı”nı hakkını işaret etti. İşte Mehmet Kaynak’ın kaleme aldığı yazı:

2020 YILINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ BEKLEMEKSİZİN TERKİN EDİLECEK VERGİ BORCU TUTARLARI NELERDİR?

Vergi Usul Kanununun mükerrer 115’inci maddesi kapsamında ikmalen, resen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezalarıntutarının 2020 yılı için 40 TL yi aşmaması halinde de tahakkukundan vazgeçilebilecektir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106. maddesi kapsamında 2020 yılında yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktanbulunduğu anlaşılan ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasına kadar olan tutarlar,zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilecektir.

VERGİ HUKUKUNDA ZAMANAŞIMININ DOLMASIYLA VERGİ BORÇLARI SİLİNİR Mİ?

Vergi hukukunda zamanaşımı; süre geçmesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkmasınıeder. Vergi hukukunda tahakkuk (tarh) zamanaşımı vezamanaşımı olmak üzere 2 çeşit zamanaşımı söz konusudur.

Tahakkuk (tarh) zamanaşımı;213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda;zamanaşımı ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir.

Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hükümeder. Tahsil daireleri amme alacağının tahsilinde zamanaşımını re’sen (kendiliğinden) dikkate almak zorundadırlar. Zamanaşımı, vergi alacağını ortadan kaldıran nedenlerden birisidir.

VERGİ BORCU NASIL SİLİNİR?

Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından itibaren başlayarak 5 yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler tahakkuk zamanaşımına uğrar.(md.114)

Örneğin 2013 yılında elde edilen bir gelirin vergisinin zamanaşımına uğraması için, 2014 takvim yılının 1 Ocak tarihinden 2019 yılının 31 Aralık tarihine kadar tarh ve mükellefe tebliğ edilmemiş olması gerekir.

Sıradaki Haberi Oku  Karlı yolda drift atan alkollü stajyer sürücünün savunması pes dedirtti: Hava karlı, kar lastiğim yok

Tahakkuk zamanaşımına uğrayan vergi borçlarının akıbetinin ne olacağı konusunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda herhangi bir hüküm yer almamıştır. Ancak bu konuda da uygulamada mükellefin istemesi halinde, vergi idaresi tahakkuk fişi üzerine “yükümlünün rızası üzerine tahakkuk verilmiştir.” ibaresini koyarak bu vergiyietmektedir.

Tahakkuk zamanaşımı süresinin dolmasından sonra, alacaklı vergi dairesinin vergiyi tarh ve tebliğ etme, bir başka deyişle, tahakkuk ettirme yetkisi ortadan kalkmış olur. Zamanaşımından sonra, mükellefe ihbarname veya ödeme emri tebliğ edilemez, vergi incelemesi yapılamaz. (VUK, m. 138/2). Zamanaşımı süresi dolduktan sonra, ancak, mükellefin isteğe bağlı olarak yaptığı başvuru dikkate alınır.

Tahsil zamanaşımı ise ; Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içindeedilmezse zamanaşımına uğrar. Kendi özel kanunlarında zamanaşımı süresi gösterilencezaları (Kabahatler Kanunu’na göre verilencezaları gibi) ile ammecezaları bu hükmün dışındadır.

Verginin vadesi, o verginin ödeme süresiningününüetmektedir. (VUK md.111/2, AATUHK md.37/3)

Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.

Örneğin 2014 yılı gelirleriyle ilgili 2015 yılının Mart ayında ödenmesi gereken Gelir Vergisi 1. taksitinin ödenmemesi durumunda, bu borçla ilgili zamanaşımı 2015 takvim yılının başından itibaren işlemeye başlayacak ve 31.12.2019 tarihinde sona erecektir.

“SAHTEKAR VE DOLANDIRICILARDAN UZAK DURULMALI”

Sosyal medyada, haberlerde, gazetelerde vergi borçlarının silindiğini duyarız. Merak ettik araştırdık. vergi incelemesi geçiren ve büyük miktarlarda vergi ve cezalara muhatap olan bazı firmalarınHazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulan merkezi uzlaşma komisyonunca vergi ve cezaları sıfırladıklarını duyuyoruz, okuyoruz. Bu işlemler yasal olarak mümkün olmakla birlikte,vicdanını yaralamaktadır.

Sıradaki Haberi Oku  Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş

Ayrıca bundan başkahalk arasında vergi borçlarının silindiği hakkında şehir efsaneleri dolaşmaktadır. Toplam vergi borcunun bir kısmının bu kişilerce alınarak vergi borçlarının tamamının bilgisayarlardan silindiğiedilmektedir. Bu borçların silinmesi için gayrimenkul ve taşıt hacizlerinin olmaması gerektiğiedilmektedir.Bizde Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği olarak, böyle bir şeyin olmasının mümkün olmayacağı ve yüksek düzeyde adamları olduğunu iddia eden bu kişilereedilmemesini ve bu kişilerin sahtekar ve dolandırıcı olduklarınıederek bu kişilerdendurulması konusunda uyarıyoruz. Böyle bir şeylerin olması hiçbir şekilde mümkün değildir.

Zaten böyle bir durumun tespit edilmesi şu anki teknolojik sistemle çok kolaydır. Farz edelim böyle bir durumun olduğunu farz edersek, tespit edilmesi halinde bu işin içinde mükellef, işe aracılık eden ve bilgisayardan silen en az biri olacağından organize mali suçlara gireceğinden ilgililer ağır ceza mahkemelerinde yargılanma durumunda kalacaklardır. Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği olarak vergi mükelleflerimizin bu dolandırıcılara dikkat etmeleri konusunda uyarıyoruz.

“HAKLARINIZI YASAL YOLLARDAN ARAYIN”

Bizim dernek olarak tavsiyemiz yasalhaklarını gelir idaresi ve vergi daireleri nezdinde idari yollardan aramalarıdır. Eğervergi mükelleflerinin taleplerini red ederse, haklarınıve vergi mahkemeleri nezdinde aramalarıdır. Bu konuda Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği olarak mükelleflerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Kesinleşmişalacaklarında zamanaşımı uygulaması 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında düzenlenmiştir. Bu kapsamda değerlendirilen zamanaşımına “tahsil zamanaşımı” denilmektedir.

Tahsil zamanaşımı;6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 102 nci maddesine göre,”Amme alacağı, vadesinin rasladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içindeedilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına aitkanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur. Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.” hükmüne amirdir.

Sıradaki Haberi Oku  DSÖden hızla yayılan koronavirüs için hükümetlere çağrı: Hazırlıklı olun

Yani vergi borçları 5 yıllıkaşımına tabidir. Borcunu yıllardır ödenmeyen mükelleflerin borçlarının ödenmesinde aciz durumunda olmaları halinde gelir idaresi tarafından terkin edilerek kaldırılması gerekmektedir. Ancak vergi dairelerinde çalışan memurlar vergi kanunlarını uygulamak yerine, kraldankralcı davranmaktadırlar. Aciz durumda olan vergi mükelleflerine zamanaşımı hükümleri hiçbiruygulanmamaktadır. Zatenarasında, hatta bazımensupları, hatta vergi memurları bile zamanaşımının olamayacağına inanmış durumdadırlar. Vergi dairelerimemurları vergi kanunlarındaki zamanaşımı hükümlerini uygulamayarak suç işlemeyi tercih etmektedirler.

“MÜKELLEFLER HAKLARINI ARAMAKTAN KORKUYOR”

Daha da fazlasını söylemek gerekirse, vergi mahkemelerinde açılan haciz davalarında zamanaşımına uğrayan hacizlerin kaldırılmasında ne yapacaklarını bilmiyorlar. Mahkeme kararının vergi dairesine tebliğinden itibaren 30 gün içinde hacizlerin ve vergi borçlarının terkin edilmesi gerekmektedir. Ancak bazı vergi daireleri anayasal suç işlemek suretiyle mahkeme kararını hiçe saymakta ve görevini kötüye kullanmaktadır. Bu gibi durumlarda vergi mükelleflerinin ilgili vergi dairesini savcılığa suç duyurusunda bulunabilir ve ayrıca bu yüzden maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Vergi dairelerinin mahkeme kararlarını 30 gün içinde uygulamalarının anayasanın amir bir hükmü olduğunu unutmamaları gerekmektedir.

Vergi mükellefleri haklarını vergi daireleri ve vergi yargısında aramaktan korkmaktadır. Devleti devlete mi şikayet edeceğim. Bundan bir şey çıkmaz demektedir. Bu yüzden yasal haklarını kullanmakta çekimser kalmaktadırlar. Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği olarak mükelleflerimizive sorumluluklarının bilincinde olmaları için bilgilendiriyoruz. Ayrıca Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği eğitim programını başlattık. Bu konuyagösteren kişileri eğitimimize katılmalarını istiyoruz. Vergi mükelleflerimizi haklarını ve sorunlarınıçözebilmeleri açısından üye olmalarınıediyoruz.

Kaynak: www.teymurhukuk.com

Haber Videosu

: Ödenmeyen vergi borcu nasıl silinir?